[Livestream] Kỷ Niệm 60 năm Beauty Salon Bale - Dalat, Lâm Đồng

Ngày: 23/12/2019
Danh mục: Dịch vụ

Kỷ Niệm 60 năm thành lập tiệm uốn tóc“ Balê 60 năm - một chặng đưởng của 3 thế hệ"